Smluvní ujednání

(ze dne 25.4.2018)

1.             Úvodní ustanovení

1.1.         Tato smluvní ujednání (dále též „Smluvní ujednání“) společnosti DuPonti s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 028 09 931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 224082 (dále též „Poskytovatel“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o užívání dále uvedeného software uzavřené mezi Poskytovatelem a jinou osobou (dále jen "Uživatel") prostřednictvím uživatelského rozhraní softwaru Poskytovatele (dále též „Smlouva“). Software je přístupný z domény OsobniData.cz.

2.             Definice pojmů

2.1.         Výrazy uváděné v těchto Smluvních ujednáních s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

v  Advokátní kancelář nebo Advokát znamená společnost Legal Partners, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 2, Nové Město, Záhořanského 1944/4, IČ: 06758967, DIČ: CZ06758967, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 288364, jakéhokoliv zaměstnance této společnosti a spolupracujícího advokáta, přičemž tito vždy komunikují výhradně prostřednictvím emailové adresy s koncovkou @legalpartners.cz;

v  Aktivace znamená okamžik, kdy nastane poslední z následujících událostí: (i) Uživatel poskytne Poskytovateli veškeré jím vyžadované údaje v rámci Procesu registrace; (ii) Uživatel odešle Poskytovateli žádost o přístup do zákaznického Účtu a stiskem příslušného tlačítka potvrdí vůli dostat se do zákaznického Účtu a následně projeví souhlas s těmito Smluvními ujednáními a Podmínkami Poskytovatelů podpůrných služeb zobrazenými v rámci Procesu registrace; (iii) Uživatel řádně uhradí cenu Balíčku;  

v  Aplikovatelné předpisy znamená soubor předpisů a norem, které je Uživatel povinen dodržovat, zejména (i) tato Smluvní ujednání; (ii) Podmínky Poskytovatelů podpůrných služeb vztahující se ke Službě; (iii) právní předpisy rozhodného práva;

v  Balíček nebo Balíčky znamená funkční rozsah Softwaru vymezený jednotlivými zpřístupněnými Moduly v rozsahu a za podmínek dle čl. 8;

v  Další služby nebo Další služba znamená (i) služby a funkcionality Softwaru zpřístupněné Uživateli přímo v jeho Účtu nebo jinak na Webových stránkách a dále (ii) jakékoliv další služby provozované nebo nabízené Poskytovatelem nebo Spřízněnou osobou;  mezi Další služby patří zejména služba poskytovaná nazvaná jako Profi-Pověřenec a Právní zázemí.

v  Data znamená veškerá data, soubory či jiné informace, včetně Osobních údajů, které Uživatel vložil nebo vytvořil v souvislosti s užíváním Služby;

v  Doba trvání znamená období 6 měsíců od Aktivace nebo od prolongace podle odst. 10.2;

v  Doména znamená doménové jméno druhého řádu, kde se zobrazuje front-end Softwaru a Služby; jde o doménu, odkud Uživatel přistupuje do svého Účtu;

v  Doprovodné aspekty znamená jakékoliv funkční a uživatelské možnosti zpřístupněné Poskytovatelem prostřednictvím Účtu nebo Webových stránek, které bezprostředně nesouvisí s dosažením Účelu Služby, zejména (nikoliv však pouze) může jít o spotřebitelské soutěže, nabídky na koupi produktů nebo služeb třetích stran, reklamní sdělení, affiliate odkazy atd.;

v  Emailová adresa znamená emailovou adresu emailové schránky spravované Uživatelem, kterou zadává Uživatel v průběhu Procesu registrace a adresy emailových schránek, které uvede v Účtu jako kontaktní spojení;  

v  Garance je závazek Poskytovatele, že v případě udělení jakékoliv peněžité sankce Uživateli ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, tuto Sankci uhradí namísto Uživatele, a to za podmínek uvedených v garanční listině;

v  GDPR znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění;

v  Informace znamená veškeré informace, které Uživatel sdělil v průběhu Procesu registrace a dále informace, které sdělil Uživatel Poskytovateli kdykoliv po Aktivaci (s výjimkou Dat);

v  Informační zdroje znamená informační zdroje ve formě newsletterů a emailů od Poskytovatele nebo Advokátní kanceláře, které jsou za úplatu zasílány po Aktivaci Uživatelům;

v  Kontrola Advokátem nebo Revize Advokátem znamená kontrolu Dat zadaných Uživatelem do Softwaru, přičemž kontrola je prováděna Advokátní kanceláří za účelem vyloučení zjevných (tj. zjistitelných náhledem na Data a jejich strukturu) nesprávností při používání placených Modulů; Kontrola Advokátem je prováděna pro Uživatele s na náklady Poskytovatele;

v  Modul znamená placenou nebo bezúplatnou funkcionalitu přístupnou prostřednictvím Účtu; mezi Moduly patří funkcionalita Znalost (1. modul), GDPR dokumentace (2.modul), GDPR profil a GDPR nástěnka (3.modul), Revize Advokátem (4.modul), Certifikát (5.modul) a Garance (6.modul).

v  Nástupnická smluvní ujednání znamená návrh smluvních ujednání, které jsou v Době trvání zveřejněny na Webových stránkách a co do předmětu a rozsahu úpravy mají nahrazovat tato Smluvní ujednání a jsou novějšího data vydání;

v  Osobní údaje znamenají veškeré informace o identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osobách; jde zejména informace o (i) Uživatelích, příp. jeho spolupracovnících či zaměstnancích, a (ii) jiných fyzických osobách, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány v rámci užívání Služby;

v  Poskytovatel znamená poskytovatele a provozovatele Služby uvedeného v odst. 1.1;

v  Poskytovatelé podpůrných služeb znamená kterýkoliv ze subjektů (třetích osob), jejichž služeb je využíváno k provozování nebo poskytování Služby, zejména se jedná, nikoliv však pouze, o Advokátní kancelář a poskytovatele telekomunikačních služeb jako služeb elektronických komunikací ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, kteří umožňují přenos signálů a informací;

v  Proces registrace znamená postup směřující k vytvoření Účtu Uživatele;

v  Reklamace znamená uplatnění práva z odpovědnosti za vady při poskytování Služby;

v  Služba znamená poskytnutí možnosti užívat prostřednictvím Účtu Software, a to v rozsahu jednotlivých Modulů, z nichž se Balíček sestává;

v  Smluvní ujednání znamená tato Smluvní ujednání, jež jsou všeobecnými podmínkami používání Služby, Softwaru a jakýchkoliv a všech Dalších služeb;

v  Software znamená software, jehož uživatelské rozhraní (front-end) je Uživateli dostupné online prostřednictvím internetu na Doméně;

v  Spotřebitel znamená fyzickou osobu, Uživatele, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, přistupuje a oprávněně užívá Službu;

v  Správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Osobních údajů;

v  Společní správci jsou vícero osob, které společně určují účely a prostředky zpracování Osobních údajů;

v  Subjekt osobních údajů je identifikovaná či identifikovatelná fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje;

v  Spřízněné osoby znamená osoby propojené s Poskytovatelem, tedy osoby ovládající Poskytovatele, osoby ovládané Poskytovatelem či osoby jednající s Poskytovatelem ve shodě a dále společnost Devero International Limited a společnost Ventuco s.r.o. (IČ: 02933896).;

v  Účel Služby nebo jen Účel je (i) umožnit Uživateli přistupovat do Účtu; (ii) využívat Moduly v rozsahu dle Balíčku; a (iii) umožnit Uživateli dosažení souladu s ochranou osobních údajů dle GDPR;

v  Účet znamená zákaznické rozhraní zřízené a dostupné Uživateli z Webových stránek po zadání přihlašovacích údajů; Účet je Uživateli vytvořen po dokončení Procesu registrace;

v  Uživatel znamená osobu přistupující do Služby a ji oprávněně užívající;

v  Vyšší moc znamená jakýkoliv úkon, událost či stav, jenž je mimo sféru vlivu Poskytovatele (např. hackerské útoky či šíření počítačových virů) a který neumožňuje nebo ztěžuje řádný chod anebo funkcionalitu Služby či Další služby, včetně případů neplnění závazků ze strany Poskytovatelů podpůrných služeb;

v  Webová stránka znamená webové stránky a obsah zobrazený pod Doménou;

v  Zásady ochrany soukromí a Osobních údajů nebo Zásady znamenají dokument upravující ochranu soukromí a Osobních údajů Uživatelů zveřejněný na Webových stránkách;

v  Zpracovatel znamená osobu, která zpracovává Osobní údaje pro Správce na základě jeho pokynů;

v  Zpracovatelská smlouva znamená smlouvu uzavřenou mezi Poskytovatelem a Uživatelem, která vymezuje vzájemná práva a povinnosti mezi stranami pro případy, kdy je Uživatel Správcem Osobních údajů a Poskytovatel jejich Zpracovatelem.

2.2.         Výkladové ustanovení. Není-li v těchto Smluvních ujednáních dále stanoveno jinak nebo neplyne-li ze smyslu konkrétního ustanovení jinak, pak kdekoliv se v těchto Smluvních ujednáních upravuje používání “Služby“, zahrnuje takové ustanovení i používání “Další služby“.

2.3.         Práva ve prospěch třetího. Strany se dohodly, že Práva plynoucí Poskytovateli z těchto Smluvních ujednání se sjednávají také ve prospěch společnosti Devero International Limited (se sídlem No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong). Pro zamezení jakýchkoliv pochybností Strany sjednávají, že pakliže plynou z těchto Smluvních ujednání práva Poskytovateli, mohou být tato uplatněna také ze strany společnosti Devero International Limited, neodporuje-li to povaze takového práva. Poskytovatel se zavazuje, že Devero International Limited nebude příjemcem Osobních údajů, ani se žádným způsobem nebude podílet na jejich zpracování.

2.4.         Poskytování informací. Poskytovatel sděluje před poskytnutím Služby Uživateli, který je v postavení Spotřebitele, vhodnou formou (i) cenu, za níž bude taková Služba poskytována, a údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání Služby; (ii) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, (iii) technické parametry, jež jsou předpokladem řádného poskytování úplatné Služby.

2.5.         Reference. Uživatel, který má Emailovou adresu na doméně, která není přiřaditelný některému z poskytovatelů bezplatných emailových služeb, souhlasí s tím, aby Poskytovatel na Webových stránkách uváděl a odkazoval na obchodní firmu, doménu (pod níž má Uživatel zřízenu Emailovou adresu) a na logo společnosti či podnikatele, jemuž taková doména patří.

2.6.         Doprovodné aspekty Služby. Protože Doprovodné aspekty nesouvisí bezprostředně s dosažením Účelu Služby, nese odpovědnost za způsob jejich využití výhradně Uživatel.

2.7.         Další služby. Přístupové údaje Uživatele do Služby (Účtu) mohou být použity také pro účely nabídky a užívání jakýchkoliv Dalších služeb.

3.             Limity Služby

3.1.         Omezení, údržba. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit dočasně a na nezbytnou dobu přístup do Služby zejm. z důvodu provádění aktualizací a údržby Služby, včetně technických odstávek. V důsledku toho nemusí po přechodnou dobu fungovat některé nebo všechny z podstatných rysů Služby.

3.2.         Vyšší moc. Vzhledem ke skutečnosti, že řádný provoz a funkcionalita Služby je podmíněna řádným poskytováním služeb ze strany Poskytovatelů podpůrných služeb a řádnou funkčností jejich produktů, Strany těchto Smluvních ujednání jsou si vědomy a souhlasí s tím, že nastane-li zásah Vyšší moci, může po určitou dobu dojít k omezení přístupu do Služby.

4.             Přístup ke Službě

4.1.         Informace. Uživatel se zavazuje, že v průběhu registrace sdělí vyžádané Informace pravdivě, přesně a úplně; v případě, že se kdykoliv v průběhu užívání Služby tyto stanou neaktuálními či nepřesnými, upraví je Uživatel v rámci svého Účtu. Odpovědnost za neaktuální, nesprávné či neúplné Informace jde k tíži Uživatele.

4.2.         Přístupová oprávnění: Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ponese výhradní odpovědnost

4.2.1             za zabezpečení (uchování v tajnosti) přístupových údajů do svého Účtu a přístupu ke Službě;

4.2.2             za veškeré úkony a jakoukoliv správu či ovládání Účtu či Služby, jež budou prováděny prostřednictvím Účtu Uživatele anebo za použití přístupových oprávnění Uživatele;

4.2.3             za Data (jejich charakter, způsob pořízení a způsob použití).

5.             Povinnosti Uživatele a Poskytovatele

5.1.         Uživatel se zavazuje:

5.1.1             sdělovat Poskytovateli všechny Informace pravdivě, přesně a úplně;

5.1.2             sdělovat Advokátní kanceláři v rámci Revize Advokátem na její dotazy řádně, včas a úplným způsobem;

5.1.3             používat k přihlášení do Účtu pouze Poskytovatelem povolená rozhraní a zachovávat v tajnosti přístupové údaje do Účtu, příp. jakékoliv přístupové či identifikační údaje umožňující užívání Služby;

5.1.4             poskytnout Poskytovateli na jeho vyžádání a ve stanovené době další informace nebo údaje, které mohou být v souvislosti se Službou po Aktivaci požadovány;

5.1.5             zdržet se užívání Služby způsobem snižujícím hodnotu Služby, příp. poškozujícím nebo ohrožujícím pověst Služby, Poskytovatele nebo Spřízněné osoby;

5.1.6             zdržet se užívání Služby způsobem vykazujícím znaky protiprávního jednání anebo způsobem napomáhajícím či umožňujícím spáchání jednání vykazujícího znaky přestupku či trestného činu;

5.1.7             zdržet se užívání Služby způsobem, který by byl v rozporu s Aplikovatelnými předpisy, příp. by vedl k důsledkům, jež jsou zakázány Aplikovatelnými předpisy;

5.1.8             zdržet se užívání Služby takovým způsobem, kdy by byla nebo mohla být v rozporu s Aplikovatelnými předpisy dotčena jakákoliv práva třetích osob, zejména (nikoliv však pouze): (i) základní práva a lidské svobody garantované ústavními zákony; (ii) osobnostní a majetková práva jiných osob; (iii) autorská práva, či práva související s právem autorským, náležející třetím osobám či práva na označení náležející třetím osobám.

5.1.9             zdržet se užívání Služby nekalosoutěžním způsobem.

5.2.         Ustanovení pododstavců 5.1.5 až 5.1.9  se obdobně aplikují i na užívání Doprovodných aspektů Služby Uživatelem.

5.3.         Uživatel se dále zavazuje

5.3.1             užívat Účet a Službu pouze takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mu v případě, že Poskytovatel využije jakéhokoliv ze svých práv plynoucích mu z těchto Smluvních ujednání či z Aplikovatelných předpisů nevznikla újma;

5.3.2             informovat v přiměřené lhůtě Poskytovatele v případě, že se Uživatel dozví o neoprávněném užití přístupových oprávnění, neoprávněném přístupu do Účtu (či k jakékoliv funkcionalitě Účtu), porušení zabezpečení Osobních údajů, či o jiném neoprávněném užití Služby;

5.3.3             zálohovat (bez jakékoliv předchozí výzvy Poskytovatele) na vlastní nosiče dat pravidelně Data, jejichž ztrátou by Uživateli mohla vzniknout jakákoliv materiální či imateriální újma; pravidelnost povinnosti zálohovat Data závisí v každém jednotlivém případě na účelu, pro jaký Uživatel Službu užívá, a na rozumném uvážení Uživatele.

5.3.4             získat souhlas se zpracováním Osobních údajů od každého Subjektu Osobních údajů, od kterého by tento souhlas byl vyžadován Aplikovatelnými předpisy a jehož Osobní údaje učinil Uživatel součástí Dat; uchovávat souhlas dle předchozí věty po celou dobu zpracování a na požádání ho kdykoliv poskytnout Poskytovateli;

5.3.5             Zpracovávat Osobní údaje obsažené v Datech pomocí Služby v souladu s Aplikovatelnými předpisy a Zpracovatelskou smlouvu;

5.3.6             že všechny osoby, jejichž Osobní údaje bude zpracovávat pomocí Služby informuje o takovém zpracování v souladu s Aplikovatelnými předpisy;

5.3.7             že bude Službu využívat jenom k takovému zpracování Osobních údajů (součást Dat), pro nějž má zákonný důvod.

6.             Ukončení nebo omezení přístupu

6.1.         Poskytovatel je oprávněn kdykoliv Uživateli zrušit Účet, zamezit nebo omezit Uživateli přístup ke Službě a zamezit jejímu užívání (s tím, že volba těchto nároků je na Poskytovateli), pokud:

6.1.1             Uživatel nezaplatí cenu Balíčku nebo úplatu za Informační zdroje;

6.1.2             Uživatel poruší jakýkoliv ze svých závazků uvedených v odstavci 5.1 těchto Smluvních ujednání nebo jinou povinnost vyplývající mu z Aplikovatelných předpisů ve vztahu ke Službě; 

6.1.3             je tak vyžadováno Aplikovatelnými předpisy, nebo pokud je to nařízeno orgánem veřejné moci, správním orgánem, soudem či arbitrážním tribunálem; nebo

6.1.4             to Poskytovatel považuje za vhodné s ohledem na ochranu zájmů Poskytovatele nebo Spřízněné osoby (v tomto případě je však Poskytovatel povinen informovat Uživatele a dát mu dostatečnou lhůtu k zálohování či stažení jeho Dat ve strojově zpracovatelné podobě);

6.1.5             Uživatel poruší Aplikovatelné předpisy o ochraně Osobních údajů nebo Uživatel poruší povinnosti vyplývající ze Zpracovatelské smlouvy.

6.2.         Přístup a poskytování Služby na základě těchto Smluvních ujednání se řídí též Zpracovatelskou smlouvou uzavřenou mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Dojde – li k ukončení smluvního vztahu založeného Zpracovatelskou smlouvou, bude ukončen i smluvní vztah založený těmito Smluvními ujednáními.

6.3.         Poskytovatel má rovněž právo vypovědět tyto Smluvní ujednání s okamžitou účinností, nedojde – li k uzavření Zpracovatelské smlouvy po nabytí účinnosti těchto Smluvních ujednání.

6.4.         Dojde-li k zániku smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem, dojde k výmazu Osobních údajů zpracovávaných na základě Zpracovatelské smlouvy, a to způsobem a ve lhůtách ve Zpracovatelské smlouvě uvedených.

7.             Obsah

7.1.         Služba představuje pouze platformu (nástroj), která umožňuje dosažení Účelu, přičemž však za způsob užití Služby a Dat plně odpovídá Uživatel, neboť způsob užití je plně ve sféře jeho vlivu. Uživatel odpovídá za případně vadný nebo protiprávní způsob užití jak Poskytovateli, tak jakýmkoliv třetím osobám, které mohou být potenciálně poškozenými stranami, a dále orgánům veřejné moci či státní správy.

7.2.         Uživatel je Správcem Osobních údajů zpracovávaných ve Službě a jako takový je odpovědný za to, že bude Osobní údaje zpracovávat v souladu s Aplikovatelnými předpisy a Zpracovatelskou smlouvou.

7.3.         Uživatel proto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že

7.3.1             za veškerá Data nese výhradní odpovědnost Uživatel, neboť pouze Uživatel rozhoduje o způsobu užití Služby a o tom, zda Data jsou získána a je s nimi zacházeno v souladu s Aplikovatelnými předpisy či nikoliv (s výjimkou případů, kdy Poskytovatel nesplní své povinnosti dle těchto Smluvních ujednání, Zpracovatelské smlouvy nebo jiných Aplikovatelných předpisů);

7.3.2             za veškerá Data, která Uživatel prostřednictvím Služby vytvoří, zobrazí, odešle či uloží, nese výhradní odpovědnost Uživatel a výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel nenese a nemůže nést žádnou odpovědnost v souvislosti s Daty;

7.4.         Strany berou na vědomí, že vzhledem k charakteru Služby nepodléhají Data Uživatele autorskoprávní ochraně Uživatele. Pro případ, že Data Uživatel uživatele naplňují znaky autorského díla či databáze či jiného předmětu práv pod ochranou autorského zákona, sjednávají Strany bezúplatnou licenci k takovým Datům pro Poskytovatele a Spřízněné osoby, a to po dobu trvání majetkových práv, na území celého světa, ke způsobům užití známým ke dni vydání těchto Smluvních ujednání v autorském zákoně a pro účely související se Službou či Další službou.

8.             Balíčky,  Moduly, Informační zdroje a Další služby

8.1.         Právo užívat Moduly: Právo užívat Moduly jednotlivých Balíčků je podmíněno Aktivací. Pokud nedojde k Aktivaci, není možné používat placené Moduly jednotlivých Balíčků. Právo užívat placené Moduly jednotlivých Balíčků je časově omezena na dobu šesti měsíců po Aktivaci; po uplynutí této doby je právo na užívání Modulů podmíněno odebíráním a řádným hrazením úplat za Informační zdroje (i v takovém případě však musí být Uživateli, který se rozhodne neodebírat placené Informační zdroje umožněno stáhnout Data ve strojově zpracovatelné podobě).  Uživatel, který si nepřeje odebírat Informační zdroje je povinen tuto svoji vůli vyjádřit po Aktivaci příslušnou volbou nastavení ve svém Účtu, a to nejpozději do deseti dnů od Aktivace. Úplata za odběr Informačních zdrojů je splatná zpětně.

8.2.         Jednotlivé Moduly: Cena jednotlivých Balíčků je zveřejněna na Webových stránkách; cena za přístup k placeným Modulům je tvořena jednou souhrnnou částkou, přičemž (i) devadesát procent z této částky tvoří úplata za právo přístupu a stažení publikací a GDPR dokumentace v rámci Modul Znalost (1. modul) a v rámci Modulu GDPR dokumentace (2. modul) a (ii) deset procent z této částky tvoří úplata za právo přístupu k Modulu GDPR profil a nástěnka (3.modul).  Ke Kontrole Advokátem (4.modul) mají bezplatný přístup pouze ti Uživatelé, kteří si osvojili předcházející moduly a vyplnili s péčí GDPR profil. K certifikaci (5.modul) mají přístup bezplatně pouze ti Uživatelé, kteří úspěšně prošli přes Kontrolu Advokátem. Garance pak je zdarma poskytnuta těm uživatelům, kteří úspěšně prošli všemi předcházejícími moduly.

8.3.         Další služby: Využije-li Uživatel nabídku Další služby, řídí se podmínky poskytování dané Další služby ad hoc smluvními ujednáními mezi Uživatelem a příslušnou Spřízněnou osobou.

8.4.         Zákaz dalšího šíření: Uživatel se zavazuje, že nebude rozmnožovat ani jinak šířit informační zdroje získané v rámci 1. modulu a 2. modulu (publikace, GDPR dokumentaci) a že tyto bude užívat pouze pro naplnění Účelu. Pro případ porušení tohoto ustanovení vznikne Poskytovateli právo na smluvní pokutu ve výši desetinásobku částky odpovídající ceně za publikace a GDPR dokumentace, jak plyne a je určitelná z odst. 8.2 těchto Smluvních ujednání.

8.5.         Udržování Služby: Poskytovatel se zavazuje vyvinout veškerou rozumně očekávatelnou snahu, aby on-line uveřejňované informace vybrané Uživatelem za účelem splnění informační povinnosti dle GDPR (v rámci Modulu GDPR profil a GDPR nástěnka) byly dostupné nepřetržitě po dobu šesti měsíců od Aktivace a dále po celou dobu, kdy Uživatel odebírá a hradí úplatu za Informační zdroje.

8.6.         Vrácení plateb: Uživatel má nárok na vrácení již uhrazené platby pouze v případě, že prokáže Poskytovateli, že platby byly uskutečněny třetí osobou trestným činem. Změna přesvědčení či názoru Uživatele ani smazání profilu Uživatele (či jeho zneaktivnění) není důvodem k vrácení již poskytnutých plateb.

8.7.         Právo na změny: Poskytovatel je oprávněn měnit zpřístupněné Moduly Balíčku za účelem dosažení Účelu Služby.

9.             Zpracování Osobních údajů

9.1.         Při užívání Služby dochází ke zpracování Osobních údajů, např. jména, příjmení nebo kontaktní adresy. Osobní údaje jsou do Služby zadávány Uživatelem.

9.2.         Při užívání Služby dochází ke dvojímu zpracování Osobních údajů:

9.2.1             Poskytoval zpracovává Osobní údaje Uživatele. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje nezbytné pro uzavření smluvního vztahu a dále Osobní údaje nezbytné pro používání Služby, a to na základě těchto Smluvních ujednání (zákonný důvod zpracování). Poskytovatel je vůči takovým osobním údajům v postavení Správce. Kategorie Osobních údajů a rozsah a účel jejich zpracování je vymezen v Zásadách ochrany Osobních údajů.

9.2.2             Poskytovatel zpracovává v rámci přenosu Dat i Osobní údaje Uživatele a třetích osob zadané Uživatelem do Služby. Rozsah, kategorie a účely zpracování těchto Osobních údajů jsou určovány Uživatelem. Uživatel je tak Správcem těchto Osobních údajů a Poskytovatel jejich Zpracovatelem. Uživatel je odpovědný za to, že zpracovává pouze Osobní údaje, k jejichž zpracování je oprávněn na základě zákonného důvodu v souladu s Aplikovatelnými předpisy.

9.3.         Uživatel je při zpracování osobních údajů, jejichž je Správcem, povinen zachovávat Aplikovatelné předpisy. Zejména, ne však výlučně, je povinen informovat subjekty osobních údajů o rozsahu, kategoriích a účelech zpracování Osobních údajů, vyřizovat žádosti subjektů osobních údajů o zaslání, výmaz a přenos Osobních údajů. Povinnosti Uživatele jsou konkrétněji vymezeny Zpracovatelskou smlouvou.

9.4.         Poskytovatel je při zpracovávání Osobních údajů, jejichž Správcem je Uživatel, povinen zachovávat Aplikovatelné předpisy, řídit se Zpracovatelskou smlouvou a zpracovávat Osobní údaje jenom na základě písemných pokynů Správce. Za písemné pokyny Správce se považují údaje zadané Uživatelem do Služby.

9.5.         Uživatel akceptuje Zásady ochrany osobních údajů Poskytovatele v souvislosti s veškerým zpracováním Osobních údajů. Dojde – li ke změně Zásad ochrany Osobních údajů, má Uživatel nárok vypovědět tato Smluvní ujednání za stejných podmínek jako v případě, že dojde k nahrazení těchto Smluvních ujednání Nástupnickými Smluvními ujednání podle odst. 10 Smluvních ujednání.

9.6.         Změny v Zásadách ochrany osobních údajů budou oznamovány stejným způsobem jako přijetí Nástupnických Smluvních ujednání (odst. 10.3 Smluvních ujednání).

10.          Doba trvání a Nástupnická smluvní ujednání 

10.1.       Platnost a účinnost. S výjimkou ustanovení odstavce 10.2 a 10.3 (jejichž platnost a účinnost není časově omezena), tato Smluvní ujednání ovládají právní vztah mezi Poskytovatelem, Uživatelem a Spřízněnými osobami po Dobu trvání.

10.2.       Prolongace. Pokud nejsou za Doby trvání zveřejněny na Webových stránkách žádná Nástupnická smluvní ujednání, prodlužuje se Doba trvání smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem ovládaného těmito Smluvními ujednáními o dobu dalších šesti měsíců a platí, že takto prodloužená doba se považuje za Dobu trvání podle těchto Smluvních ujednání.

10.3.       Nástupnická Smluvní ujednání. Pokud jsou v Době trvání zveřejněny na Webových stránkách Nástupnická smluvní ujednání, lze následně (tj. po uplynutí Doby trvání) možno užívat Službu již jen za podmínek uvedených v Nástupnických smluvních ujednáních nejaktuálnějšího data vydání.

11.          Ukončení

11.1.       Uživatel je oprávněn smluvní vztah založený těmito Smluvními ujednáními kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět bez výpovědní doby, a to zasláním výpovědi na adresu Poskytovatele. S ohledem na charakter Služby nemá po výpovědi Uživatel nárok na vrácení žádné části uhrazených úplat.

11.2.       Poskytovatel je oprávněn smluvní vztah založený těmito Smluvními ujednáními kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět bez výpovědní doby, a to zasláním výpovědi Uživateli na jeho Emailovou adresu. Dojde-li k vypovězení ze strany Poskytovatele, je Poskytovatel povinen dát Uživateli dostatečnou lhůtu a umožnit Uživateli zálohovat a stáhnout publikace, GDPR dokumentaci a Data, a to ve strojově čitelné podobě (.doc, .csv, .xls); splní-li Poskytovatel povinnost podle předchozí věty, není povinen vracet či uhradit Uživateli žádnou část uhrazených plateb za Balíčky či Informační zdroje.

11.3.       Uživatel v postavení Spotřebitele má právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření.

11.4.       Lhůta pro odstoupení od Smlouvy dle odst. 11.3 těchto Smluvních ujednání se považuje za zachovanou, pokud Uživatel v postavení Spotřebitele v jejím průběhu odešle Poskytovateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje. Vracené peněžní prostředky se snižují o poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy, tzn. že s ohledem na odst. 8.2 může být Uživateli, který dosáhl Aktivace, vráceno až deset procent z jednorázové částky za Moduly (a to dle toho, v jaké fázi rozpracovanosti Uživatel svůj GDPR profil ke dni odstoupení zanechal).

11.5.       Uživatel v postavení Spotřebitele může pro odstoupení od Smlouvy využít formulář uvedený v příloze č. 1.

11.6.       Dojde-li k ukončení přístupu (např. smazání profilu) do Služby pro některý z důvodů uvedený v článku 6 výše, zaniká taktéž smluvní vztah mezi Stranami založený těmito Smluvními ujednáními. Tato skutečnost však nemá vliv na trvání práv Poskytovatele a Spřízněných osob, jak jsou tyto zakotveny v Zásadách ochrany soukromí.

11.7.       Dojde – li k ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem založeným Zpracovatelskou smlouvou, zaniká taktéž smluvní vztah mezi Stranami upravený těmito Smluvními ujednáními, a obráceně.

12.          Ustanovení pro případ odpovědnosti za vady a reklamace

12.1.       U Služeb poskytovaných za úplatu, je Uživatel, který je v postavení Spotřebitele, oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, přičemž:

12.1.1           Za vadu dále není považována funkcionalita, která je Uživateli dočasně poskytována v testovacím režimu.

12.1.2           Uživatel je povinen vytknout vadu Služby bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději však do 5 dnů od Aktivace nebo zpřístupnění nové funkcionality Softwaru, pokud nastala po Aktivaci Služby.

12.1.3           Uživatel není oprávněn uplatnit právo z vad zejména v případech, kdy (i) vada je nápadná a zřejmá již při uzavírání úplatné Smlouvy; (ii) vada je způsobena v důsledku jednání Uživatele nebo v rozporu s těmito Smluvními ujednáními nebo informacemi týkajícími se užívání Softwaru; (iii) vada je způsobena okolnostmi uvedenými v odst. 3.1 nebo odst. 3.2 těchto Smluvních ujednání; (iv) Uživatel nedosáhl Aktivace; (v) Uživatel není odběratelem Informačních zdrojů.

12.1.4           Uživatel je povinen Reklamaci uplatnit zasláním emailu na emailovou adresu Poskytovatele: claim@OsobniData.cz.

12.1.5           Je-li vada odstranitelná, může se Uživatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Službu řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

12.1.6           Poskytovatel vydá o uplatněné Reklamaci písemné potvrzení. Je-li to možné, rozhodne Poskytovatel o Reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Poskytovatel vyřídí Reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se s Uživatelem v postavení Spotřebitele nedohodne jinak. Poskytovatel je povinen vydat Uživateli v postavení Spotřebitele potvrzení o vyřízení Reklamace.

12.2.       Uživatelé, kteří nejsou v postavení Spotřebitele, se vzdávají svého práva z vad Služeb akceptací těchto Smluvních ujednání. Pokud by však na základě kogentních zákonných ustanovení vzniklo Uživateli jakékoliv právo z vadného plnění, pak strany sjednávají povinnost Uživatele uplatnit takové právo bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce od projevení vady. Reklamace je v tomto případě uplatňována obdobným způsobem, jako v odst. 12.1.4 a odst. 12.1.6.

12.3.       Tímto článkem není dotčená Garance poskytovaná Poskytovatelem.

13.          Daňový doklad

13.1.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel Uživateli ohledně přijatých plateb daňový doklad – fakturu, a to v elektronické podobě s tím, že doklad bude odeslán na email uvedený v Účtu.

14.          Ustanovení pro případ povinnosti k náhradě újmy

14.1.       Škoda vzniknuvší Uživateli v souvislosti s Účtem nebo Službou. Pokud kterýkoliv soud či jiný orgán nadaný pravomocí vydávat závazná rozhodnutí či nálezy zahájí podle příslušných procesních předpisů řízení proti Poskytovateli nebo Spřízněné osobě, jehož předmětem je posouzení odpovědnosti Poskytovatele nebo Spřízněné osoby za škodu, která vznikla Uživateli, sjednává se pro všechny takové případy souhrnem horní (maximálně přípustnou) hranice odpovědnosti Poskytovatele a Spřízněných osob ve výši rovnající se úplatám přijatým za Baličky.

14.2.       Škoda vzniknuvší třetí osobě v souvislosti s Účtem nebo Službou. Pokud kterýkoliv soud či jiný orgán nadaný pravomocí vydávat závazné rozhodnutí či nálezy, shledá Poskytovatele nebo Spřízněnou osobu odpovědnou za škodu, která vznikla jakékoliv třetí osobě v souvislosti s používáním Účtu nebo Služby Uživatelem v rozporu s Aplikovatelnými předpisy, pak

14.2.1           Uživatel tímto přebírá závazek k náhradě škody způsobené třetí osobě a zavazuje se takové třetí osobě škodu nahradit; nebo

14.2.2           pokud již Poskytovatel nebo Spřízněná osoba škodu třetí osobě uhradil, zavazuje se Uživatel nahradit uhrazenou částku Poskytovateli či Spřízněné osobě (dle toho, kdo částku uhradil) a dále i v této souvislosti vynaložené náklady, a to do 3 dnů ode dne odeslání oznámení o vzniku této povinnosti na Emailovou adresu Uživatele.

14.3.       Tímto článkem není dotčena Garance Poskytovaná poskytovatelem.

15.          Ostatní ustanovení

15.1.       Salvátorská klauzule. Stane-li se jakékoliv ujednání těchto Smluvních podmínek neplatným nebo nevymahatelným nebo je-li jako takové shledáno příslušným soudem či jiným orgánem nadaným pravomocí vydávat závazné rozhodnutí či nálezy, nemá tato skutečnost vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.

15.2.       Jazykové znění, rozhodné právo. Tato Smluvní ujednání jsou přeložena do více jazykových mutací; v případě jakýchkoliv rozporů mezi jednotlivými jazykovými mutacemi má přednost znění v českém jazyce. Tato Smluvní ujednání se řídí a mají být vykládány v souladu s právním řádem České republiky..

15.3.       Řešení sporů. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Uživatelem v postavení Spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou (tj. Uživatel v postavení Spotřebitele je povinen obrátit se nejprve na Poskytovatele), může Uživatel v postavení Spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2 Česká republika; e-mail: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz). Uživatel v postavení Spotřebitele může využít rovněž platformu pro řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/, která je zřízena Evropskou komisí.

16.          Vyjádření souhlasu se smluvními ujednáními

16.1.       Uživatel vyjádří svoji vůli být vázán

16.1.1           těmito Smluvními ujednáními kliknutím na tlačítko představující souhlas a přistoupení ke Smluvním ujednáním (případně zaškrtnutím příslušného pole, čemuž je bez jakýchkoliv pochybností přiřazen význam souhlaseného úkonu Uživatele);

16.1.2           Nástupnickými smluvními ujednáními prvním přihlášením do Služby v souladu s odst. 10.3 výše.

16.2.       Poskytovatel vyjádří svoji vůli být vázán těmito Smluvními ujednáními tím, že tyto zveřejnění na Webových stránkách.


 

Příloha č. 1

 

Oznámení o odstoupení od Smlouvy

 

Adresát:

Společnost DuPonti s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 028 09 931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 224082

 

-          Oznamuji / oznamujeme (*), že tímto odstupuji / odstupujeme (*) od Smlouvy (*)

-          Datum objednání (*) / datum obdržení (*)

-          Jméno a příjmení Uživatele v postavení spotřebitele / Uživatelů v postavení spotřebitelů

-          Adresa Uživatele v postavení spotřebitele / Uživatelů v postavení spotřebitelů

-          Podpis Uživatele v postavení spotřebitele / Uživatelů v postavení spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

-          Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

16.3.        

*  *  *