Souhlas uživatele s poskytnutím právní služby

 

Uživatel služby zveřejněné na webových stránkách OsobniData.cz (dále jen "Uživatel") tímto vůči společnosti Legal Partners, advokátní kancelář s.r.o., sídlem Záhořanského 1944/4, 120 00 Praha 2, IČ: 06758967, DIČ: CZ06758967, jednající JUDr. Liborem Vašíčkem, jednatelem (dále jen "Advokátní kancelář") činí následný souhlasný úkon:

 

 

OsobniData.cz

 

1.     Advokátní kancelář: Uživatel bere na vědomí, že Advokátní kancelář je partnerem poskytujícím právní služby společnosti DuPonti s.r.o. (společnost se sídlem se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 028 09 931), která provozuje GDPR implementační službu OsobniData.cz. Advokátní kancelář poskytuje právní služby prostřednictvím svých společníků, svých zaměstnanců či spolupracovníků.

2.     Revize GDPR profilu a nástěnky: Uživatel souhlasí s poskytnutím právních služeb Advokátní kanceláří spočívajících v kontrole údajů, dat a informací vložených Uživatelem do tzv. GDPR profilu a zveřejněných na tzv. GDPR nástěnce, jak jsou tyto nástroje provedeny v implementační službě OsobniData.cz, a to za účelem vyloučení zjevných (tj. náhledem zjistitelných) nesprávností.

3.     Bezúplatnost: Advokátní kancelář nemá vůči Uživateli právo na jakoukoliv úplatu za právní služby související se službou OsobniData.cz neboť vztah o poskytování právních služeb je uzavřen mezi Advokátní kanceláří a společností DuPonti s.r.o., která hradí Advokátní kancelář veškeré náklady a odměnu za právní služby poskytované ve prospěch Uživatelů v souvislosti s revizí jejich GDPR profilů a GDPR nástěnek.

4.     Součinnost a dotazy Uživatele: Uživatel souhlasí s tím, aby mu Advokátní kancelář zasílala doporučení a emaily.  Vyžádá-li si to Advokátní kancelář, je Uživatel povinen poskytnout Advokátní kanceláři součinnost, a to nejpozději do konce lhůty uvedené v emailu Advokátní kanceláře. Neposkytne-li Uživatel včasnou součinnost, ztrácí nárok na bezúplatnou revizi ze strany Advokátní kanceláře. Pokládá-li Uživatel Advokátní kanceláři dotazy související s GDPR, má nárok na bezúplatnou pomoc podle předchozího odstavce jen tehdy, pokud jsou dotazy Uživatele jasně a srozumitelně naformulovány a zaslány v jednom emailu na adresu revize@legalpartners.cz, a to do sedmi dnů od Uživatelova zaplacení plné verze implementační služby OsobniData.cz.

Ostatní

 

5.     Reference: Uživatel, který je korporací, souhlasí s tím, aby mu Advokátní kancelář poskytla seznam referenčních klientů Advokátní kancelář a indikativní (nezávaznou) nabídku na poskytování právních služeb.

6.     Možnost spolupráce: Uživatel se může na Advokátní kancelář kdykoliv obrátit s návrhem či žádostí o poskytnutí právních služeb. Potvrdí-li Advokátní kancelář Uživateli, že poptávané právní poradenství může Uživateli poskytnout, sjednají si následně strany odměnu.

7.     Zvýhodněné cenové podmínky: Uživatel služby OsobniData.cz má nárok na právní služby od Advokátní kanceláře za zvýhodněných cenových podmínek.

 

Souhlas

 

8.     Uživatel vyjádří svoji vůli představující souhlas kliknutím na příslušné tlačítko (případně zaškrtnutím příslušného pole), jemuž je bez jakýchkoliv pochybností přiřazen význam souhlaseného úkonu Uživatele.